บริการแปลภาษา

ประเภทเอกสารที่รับแปล

 1. เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
 2. เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างทุกประเภท
 3. เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษี ภงด.90 ภงด.91 และแบบฟอร์มภาษีต่างๆ
 4. ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
 5. ใบรับรองการศึกษา / ใบปริญญาบัตร
 6. เอกสารด้านธุรกิจ
 7. เอกสารด้านการฝึกอบรม
 8. คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
 9. จดหมายทุกประเภท
 10. รายงานการประชุม
 11. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
 12. จดหมายโต้ตอบทางอีเมล์ / เว็บไซต์ / โบรชัวร์

วิธีการใช้บริการ

 • ส่งต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปลผ่านทางอีเมล์หรือแฟกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอราคา
 • ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับที่สะดวก (เบอร์บ้าน, เบอร์สำนักงาน, เบอร์มือถือ, เบอร์แฟกซ์) (ถ้ามี)
 • ระบุเอกสารว่า ต้องการแปลจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไร เช่น ไทยเป็นอังกฤษ จีนเป็นอังกฤษ เป็นต้น
 • ทีมงานจะทำการแจ้งอัตราค่าบริการแปลให้ทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้
 • ผู้ใช้บริการงานแปลโอนเงิน ชำระค่าบริการงานแปลล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินการแปล
  (ดูรายละเอียดวิธีการชำระเงิน ได้ที่นี่)
 • ทีมงานตรวจสอบการชำระเงิน เมื่อได้รับชำระเงินครบถ้วนทางเราจะดำเนินการแปล, ตรวจสอบ และส่งมอบงานฉบับแปลทั้งหมดตามกำหนดที่ผู้ใช้บริการกำหนด
  (ดูขั้นตอนการดำเนินงานแปล ได้ที่นี่)

วิธีการส่งมอบงาน