การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าบริการได้โดย

  1. โดยเช็ค
  2. ชำระเป็นเงินสด
  3. โอนเงินเข้าบัญชี โดยโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM ได้ 24 ชม. ตามที่ท่านสะดวกดังต่อไปนี้

เมื่อท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay slip)
มาที่เบอร์ แฟกซ์ 02-159-0861 หรือ ส่งมาทางอีเมล์ smdtranslation@hotmail.com

• เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

  1. ในกรณีงานแปลมีค่าบริการแปล น้อยกว่า 3,000 บาท กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการล่วงหน้า 100%
  2. ในกรณีงานแปลมีค่าบริการแปล ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ของมูลค่างาน