เกี่ยวกับเรา

บริษัทแปลภาษา.com

เราเป็นหนึ่งในด้านการแปลภาษาที่เน้นคุณภาพของงานแปล ด้วยประสบการณ์การทำงานมาเป็นเวลานาน ทำให้เรามีทีมงานนักแปลที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนักแปลชาวไทยและนักแปลเจ้าของภาษา เราจึงสามารถที่จะรองรับงานแปลของลูกค้าได้ในหลากหลายรูปแบบ และตระหนักถึงความพึ่งพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถมั่นใจในงานแปลของเราได้ว่า เป็นงานแปลที่มีคุณภาพ ถูกต้องตรงตามหลักไวยกรณ์ ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด

วิธีการดำเนินงาน

  1. ตรวจสอบต้นฉบับ รูปแบบงานแปล และข้อกำหนดต่างๆ ที่ลูกค้ากำหนด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดกับงานแปลของลูกค้า
  2. คัดเลือกนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับงานแปลนั้นๆ เพื่อให้งานแปลของลูกค้าออกมาถูกต้องตามต้นฉบับ ทั้งในเรื่องของการเลือกใช้คำและการใช้ภาษาที่สละสลวย
  3. ทีมนักแปลทำการแปลภาษา ซึ่งนักแปลต้องมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบการแปล เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหางานแปลอย่างแท้จริง และได้รายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างมีคุณภาพ
  4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบงานแปล ทำการตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบงานแปลว่าถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่ หรือตรงตามที่ลูกค้ากำหนดมาหรือไม่ อาทิ ความถูกต้องของประโยค/ไวยากรณ์ การจัดทำตาราง การใส่ตัวหนา ตัวเอียง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้งานแปลของลูกค้าเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
  5. เจ้าหน้าที่ทำการส่งมอบงานให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาและแจ้งรายละเอียดการส่งมอบให้ลูกค้าทราบโดยทันที พร้อมทั้งติดตามงานแปลของลูกค้าหลังเสร็จสิ้นการส่งมอบ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบผลว่างานแปลออกมาสมบูรณ์เรียบร้อยตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจในงานบริการของเรา

  • เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานแปลเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีการตรวจสอบงานอย่างละเอียดก่อนการส่งมอบงานทุกครั้ง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาำพ ถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์และตรงตามต้นฉบับอย่างแน่นอน
  • เรามีทีมงานนักแปลและนักแปลเจ้าของภาษา ที่มีความรู้ความเข้าใจ เชี่ยวชาญในการแปลโดยเฉพาะ และมีประสบการณ์ในด้านงานแปลมาเป็นเวลานาน
  • เราสามารถส่งมอบงานให้ลูกค้า ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ โดยทางเราจะพยายามดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดการของลูกค้า
  • การบริการที่เอาใจใส่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
  • อัตราค่าบริการที่คุ้มค่ากับคุณภาพงานที่ลูกค้าจะได้รับ เรามีการประเมินอัตราค่าบริการด้วยความยุติธรรม ราคาสมเหตุสมผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า